Termőföld alapú jelzáloghitel

Termőföld alapú jelzálogkölcsön termőföld vásárlás finanszírozására, illetve szabad felhasználásra egyaránt igényelhető.

TERMŐFÖLD ALAPÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN


HATÁLYOS: 2017. július 1.

 

A kölcsön célja:
Termőföld fedezetű jelzálogkölcsön, szabad felhasználás céljára


Kölcsönfelvevők köre:
A kölcsönt kizárólag devizabelföldi, nagykorú, cselekvőképes magánszemély igényelheti, aki a termőföld tulajdonosa.
- Az igénylők mulasztással nem szerepelhetnek a Központi Hitelinformációs Rendszerben.
- 6 hónapnál hosszabb folyamatos munkaviszony megléte
- A hiteligénylés időpontját megelőző 3 havi rendszeres, nem vállalkozói bevételnek minősülő jövedelem meglétének igazolása, melynek el kell érnie a mindenkori létminimum összegét,
- A hitel törlesztése a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számláról történhet,
- Az igénylő rendszeres jövedelmét a folyósítást követően folyamatosan a Szigetvári Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlára utalja.

 

Kölcsön összege:
Minimum 1.000.000,-Ft maximum 200.000.000,- Ft

 

Kölcsön futamideje:
Minimum 2 év, maximum 15 év.

 

Kamat mértéke:
A Takarékszövetkezet a folyósított kölcsönösszeg, illetve a fennálló tőketartozás után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. 
- A kamat mértéke - a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján közzétett - referencia kamatláb, a BUBOR változásához igazodóan 6 havi kamatperiódusonként változó. 
- Legfeljebb 3 éves futamidejű hitel esetén a kamatfelár a teljes futamidő alatt fix, rögzített. A hitel kamatfeltételei a futamidő teljes tartama alatt az Adós számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. 3 évet meghaladó futamidejű hitel esetén a kamatfelár 3, 4 vagy 5 éves kamatperióduson belül fix, rögzített; a kamatperiódus lejártakor – a Hirdetményben és a kölcsönszerződésben meghatározott – kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig változhat (a kölcsön futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal).
- A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra.

 

Referenciakamat: 6 havi BUBOR 
Kamatfelár: 4,5 %
Kamatperiódus: naptári félév.

 

Törlesztés: 

Annuitásos törlesztés esetén: havi egyenlő részletekben az ügyfél által választott napon (minden hó 01-20. napja között), a folyósítást követő naptári hónaptól.

 

Évente azonos összegű tőketörlesztéssel: a tőke fizetése egyenlő részletekben történik, a mezőgazdasági termelés bevételeihez igazodóan évente legalább egyszer. A törlesztő részlet összege, az igényelt hitelösszeg/a futamidő - folyósítás évét is figyelembe vevő - éveinek és az évenkénti törlesztés számának alapulvételével kerül megállapításra. A kamat törlesztése minden hónap utolsó napján esedékes
 

Kölcsön fedezete:

 

- Adós, adóstárs, esetenként készfizető kezes jövedelme: amennyiben az igénylő egyedülálló, megfelelő jövedelemmel rendelkező adóstárs, készfizető kezest kell bevonni az ügyletbe, vagy életbiztosítást kell kötnie, és a biztosítót a biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatás és járulékai Takarékszövetkezet javára történő kedvezményezettként történő megjelöléséről értesíteni kell

 

- bérleti szerződésből eredő követelésre a Hitelintézet javára jelzálogjogot kell alapítani, továbbá a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni.
- bérbevevő készfizető kezessége, ha a hitelt felvevők tulajdonában lévő társaság a bérbevevő vagy az adósoktól független, kívülálló természetes személy;
- A hitel biztosítékául a fedezetül felajánlott ingatlanra alapított, Szigetvári Takarékszövetkezet javára bejegyzett jelzálogjog, valamint ennek biztosítására bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom szolgál.
- A hitel összege nem haladhatja meg a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) piaci értékének 80 %-át, 
- A fedezetül felajánlott ingatlanról értékbecslés szükséges, amelyet a Takarékszövetkezet Hirdetményben megjelölt értékbecslői végezhetnek el.
- Fedezetként nem elfogadható ingatlanok köre: nádas, halastó, szőlő, gyümölcsös, kert, fásított-, és erdőművelési ág alá tartozó terület.
 

Folyósítási díj: 1 %, maximum 200.000,- Ft

 

Ingatlan-nyilvántartási eljárás költsége: 12.600,- Ft, mely a földhivatalnak fizetendő
Földhivatali ügyintézési díj: 1.044,-Ft, alkalmanként.
Közjegyzői okirat költsége: Közjegyzőnek fizetendő, mértékét ő határozza meg

 

Míg a bírálat eredményétől függetlenül fizetendő:
- Ingatlan értékbecslés díja (mértékét a Hirdetmény tartalmazza)
- Takarnet (tulajdoni lap) lekérdezés költsége: 3.600,- Ft alkalmanként

 

- Takarnet (tulajdoni lap) lekérdezéssel kapcsolatos ügyintézési díj: 550,- Ft alkalmanként

 

Folyósítás feltételei:
Az alábbi dokumentumok átadását követően:
- Hiteles tulajdoni lap benyújtása, melyen a Szigetvári Takarékszövetkezet jelzálogjog, illetve a jelzálogjog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzési kérelme szerepel széljegyként, el nem fogadott terhek törlésre kerültek
- Felhatalmazó levél megadása a szerződésben megjelölt fizetési számlákra vonatkozóan,
- A kölcsönszerződés szerint folyósítandó kölcsönösszeg alapján a folyósítás feltétele lehet a kölcsönszerződés az Adós és a Biztosítéknyújtók közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú tartozáselismerő és kötelezettségvállaló nyilatkozatának benyújtása vagy a kölcsönszerződés és a biztosítéki szerződések (kétoldalú) közokiratba foglalása és benyújtása a Szigetvári Takarékszövetkezet részére,
- Bérleti szerződésből eredő követelésre a Hitelintézet javára jelzálogjogot kell alapítani, továbbá a Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyeztetni. A bérlő által a Szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, teljesítési utasítást is tartalmazó cégszerűen aláírt Értesítés bemutatása, amely tájékoztatja a bérlőt a Szerződéssel történt Zálogjog megalapításáról és arról, hogy a részére teljesítendő fizetéseit az Értesítés kézhezvételének napjától joghatályosan a Takarékszövetkezet által az Értesítésében megjelölt számlájára köteles teljesíteni.
 

Előtörlesztés:
Előtörlesztésre bármikor lehetőség van – ezáltal csökken a fennálló tőketartozás és
a fizetendő havi törlesztő-részlet összege. 
Ennek díja az előtörlesztett összeg 1,5%-a. Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Takarékszövetkezet felé a pontos összeg és dátum megjelölésével.
 

Kölcsön kamatfeltételeinek módosítása:

 

A kamat mértéke a referencia kamathoz igazodva változó. 
A nyújtott hitelek után a Takarékszövetkezet
- referencia-kamatlábhoz kötött változó mértékű hitelkamatot, kamatperiódusokban rögzített kamatfelárral
- késedelmes teljesítés esetén – a lejárttá és hátralékossá vált kölcsönösszeg – tőkerésze után a hitelkamaton felül Hirdetményben közzétett és az egyedi szerződésekben is rögzített késedelmi kamatot és a hátralékossá vált kamatösszeg után a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű (késedelmi) kamatot számít fel.
A Takarékszövetkezet a felsorolt kamat, díj és költségek aktuális mértékét Hirdetményben teszi közzé.
A Takarékszövetkezet által kínált jelzáloghitelek változó kamatozásúak referencia kamathoz kötöttek. A referencia kamathoz kötött kamatozású termékeknél a referencia kamathoz a Takarékszövetkezet kamatfelárat számít fel, amelynek mértéke az adott hiteltípus Hirdetményében szerepel. A kamatfelár változásáról a Takarékszövetkezet a változás hatálybalépését megelőző 90 nappal értesíti az adóst.
A referencia-kamatláb változásáról a Takarékszövetkezet a honlapon és Hirdetményben való közzététel útján rendszeresen tájékoztatja az adóst.
A kölcsön után járó hitelkamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra. 

 

Igényléshez szükséges dokumentumok:

 

- Jelzálogkölcsön igénylési adatlap
- Személyi igazolvány, lakcímkártya, és egy második, személyre kiállított, érvényes okmány (pl.: adóigazolvány, TB kártya, jogosítvány, útlevél)
- Munkáltatói igazolás
- Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, utolsó havi szelvény, amennyiben számlára érkezik a nyugdíj úgy utolsó 3 havi bankszámlakivonat.
- Egyéni vállalkozó/őstermelő esetén vállalkozói igazolvány, NAV jövedelemigazolás és nemleges adótartozásról igazolás
- BT, KKT, bel-, illetve kültagok és KFT üzletrész tulajdonosok esetén a befogadó ügyintéző által a Céghírekből kinyomatott cégkivonat, vagy cégiratok között nyilvántartott társasági szerződés hatályos szövege (időközi módosításokkal egységes szerkezetben: a céget nyilvántartó cégbíróságtól szerezhető be hiteles másolatban), vagy cégkivonat, igazolás a köztartozásokról (NAV nullás igazolás) (BT és KKT kültag esetén, illetve KFT üzletrész tulajdonos esetén nem szükséges.)
- Gazdaságilag aktív Igénylő esetén utolsó 3 havi bankszámlakivonat
- Nyilatkozat a földrészlet jellemzőiről
- Tulajdoni lap munkapéldány, ingatlan értékbecslés a Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslőtől
- Haszonbérleti szerződés


Egyéb, ajánlott szolgáltatásaink:

 

- Bankszámlahitel, hitelkártya
- Csoportos beszedési megbízások közüzemi számlák fizetésére
- E-kivonat
- Lakás-előtakarékosság (FUNDAMENTA)
- Lakás- és életbiztosítás 
- Vállalkozóknak KKV-knak nyújtott szolgáltatásaink

 

Kapcsolódó dokumentumok: