1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. HITELEK
 4. DÉL - Lombard hitel

DÉL - Lombard hitel

Saját tulajdonú értékpapírral rendelkezik, az értékpapír fedezet mellet hitelt igényelhet!

LOMBARD KÖLCSÖN

 

THM: 3,51%-4,51%


A kölcsön célja

Felhasználási célhoz nem kötött egyszerűen és gyorsan igénybe vehető kölcsön.

 

Kölcsönfelvevők köre

A kölcsönt nagykorú, cselekvőképes devizabelföldi természetes személyek igényelhetik.

 

Kölcsön összege

A felajánlott biztosíték fedezeti értéke határozza meg.

 

Kölcsön futamideje

A felajánlott biztosíték lejárati ideje határozza meg, azzal összhangban kell lennie.

 

Kamat mértéke

A Takarékszövetkezet a folyósított kölcsönösszeg, illetve a fennálló tőketartozás után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra.

 

Mértéke: 

 • forint betét: 6 havi BUBOR + 3%,
 • deviza betét: 6 havi BUBOR + 3%,
 • Állampapír: 6 havi BUBOR + 3 %
   

A Takarékszövetkezet által alkalmazott referencia kamat változó mértékű, a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) honlapján közzétett, referencia kamatlábhoz – 6 havi BUBOR változásához igazodóan 6 havi kamatperiódusonként változó. Legfeljebb 3 éves futamidejű hitel esetén a kamatfelár a teljes futamidő alatt fix, rögzített, és a hitel kamatfeltételei a futamidő teljes tartama alatt az Adós számára hátrányosan egyoldalúan nem módosíthatók. 


3 évet meghaladó futamidejű hitel esetén a kamatfelár 3 vagy 5 éves kamatperióduson belül fix, rögzített; a kamatperiódus lejártakor – a Hirdetményben és a kölcsönszerződésben meghatározott – kamatfelár-változtatási mutató alkalmazásával számított mértékig változhat (a kölcsön futamideje alatt legfeljebb öt alkalommal).


A havi és annuitásos törlesztésű hitelnek a törlesztő-részlete ezért, a kamatváltozás arányában módosulhat, ami a törlesztő részlet emelkedését, vagy csökkenését is okozhatja. 
A hitelkamatra vonatkozó részletesebb rendelkezések a Hitelezési Üzletszabályzatban és az Általános Szerződési Feltételekben találhatók.

 

Kamatfizetés és tőkefizetés esedékessége

 

 • I. Tőke és kamat esedékessége egy összegben lejáratkor – ilyen visszafizetésnél, a futamidő nem lehet 1 évnél hosszabb –, a tőke és kamat fizetése a kölcsön lejáratának napján, egy összegben esedékes.
 • II. Kamatfizetés havonta, tőkefizetés egy összegben lejáratkor, ami havonta, a hónap utolsó napján kamat-, véglejáratkor egy összegben pedig, tőkefizetési kötelezettséget jelent.
 • III. Annuitásos törlesztés, ami csak lakossági ügyfelek részére állapítható meg, havi, – annuitásos módszerrel számított – részletekben, minden hónap 1-20 napjai között, a hiteligénylő által választott napon (munkaszüneti, vagy bankszünnap esetén a következő első banki munkanapon) törlesztendő a felvett hitel. A törlesztő részlet a tőke és kamat összegét is tartalmazza.
   

Kölcsön fedezete

 • Forint betét
 • Deviza betét
 • Állampapír


Folyósítási díj

1%, maximum 200.000,- Ft

 

Folyósítás

A kölcsön folyósítása egy összegben történik lakossági bankszámlára.

 

Folyósítási feltételek

 • Kölcsön és járulékos szerződések aláírása
 • Felhatalmazó levelek benyújtása
 • Óvadék letétbe helyezése, és zárolása


Előtörlesztés

 

Előtörlesztésre bármikor lehetőség van – ezáltal csökken a fennálló tőketartozás és a fizetendő havi törlesztőrészlet összege.

 

Előtörlesztés esetén a Takarékszövetkezet a következő költségek megtérítésére jogosult: amennyiben az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam

 

 • nem haladja meg az egy évet: 0,5 %,

 

 • meghaladja az egy évet: 1 % alkalmanként, 

de az előtörlesztési díj összege nem haladhatja meg az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartamra fizetendő hitelkamat összegét, az előtörlesztés időpontjában érvényes feltételek figyelembevételével. 

 

Amennyiben tizenkét hónap alatt egy alkalommal az ügyfél által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a kétszázezer forintot, illetve teljes előtörlesztés (végtörlesztés) esetén előtörlesztési díj nem kerül felszámításra.

Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Takarékszövetkezet felé a pontos összeg és dátum megjelölésével.

 

 

Reprezentatív példák

 

  Lombard hitel annuitásos törlesztéssel
Hitelcél szabad felhasználásra
Hitelkamat típusa változó kamatozás
Hitel teljes összege 500 000 Ft 3 000 000 Ft
Hitel futamideje 3 év 5 év
Hitel devizaneme forint forint
Törlesztőrészletek száma 36 darab 60 darab
Hitelkamatláb mértéke 3,38% 3,38%
THM 4,51% 4,06%
Törlesztőrészlet összege 14 657 Ft 54 559 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg 535 228 Ft 3 315 086 Ft
A hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó 35 228 Ft 315 086 Ft

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat!

 

A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.

 

A költségek és díjak meghatározására az adott lakossági kölcsönre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó dokumentumban, mértékükre vonatkozóan az aktuális vonatkozó Hirdetményben talál részletes tájékoztatást.

 

A THM számításánál figyelembe vett összes díjat (kamat, díj, jutalék, költség, adó, egyéb), azok mértékét, számítási módszerét a vonatkozó hatályos Hirdetmény tartalmazza.

Igényléshez szükséges dokumentumok: 

 • Kölcsönkérelem
 • Nyilatkozat jövedelmi, vagyoni helyzetről
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, és egy második, személyére kiállított, érvényes okmány (pl.: adóigazolvány, TB kártya, jogosítvány, útlevél)
 • Biztosíték okirata vagy egyéb bizonylat (állampapír esetén letéti igazolás)

 

 

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Dél TAKARÉK Szövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja.

Csatolt dokumentumok: