Kamattámogatott hitel

Lakásépítés, vásárlás, felújítás – rugalmas ügyintézés, hosszú lejáratú, tervezhető megoldás új otthona megteremtéséhez!

Új lakás felépítése, értékesítés céljára felépített új lakás vásárlása, lakás korszerűsítése – rugalmas ügyintézés, hosszúlejáratú, tervezhető megoldás új otthona megteremtéséhez.

 

KAMATTÁMOGATOTT HITEL


A kölcsön célja:

 

 • új lakás építése,
 • új lakás vásárlása,
 • lakás korszerűsítése.


Kölcsönfelvevők köre:


A hitelcéltól függően:

 

 • A 35. életévét be nem töltött, legfeljebb egy gyermeket nevelő, vagy
 • a háztartásában legalább két gyermeket nevelő 45. életévét be nem töltött nagykorú egyedülálló, vagy házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban, illetve élettársi kapcsolatban élő személy


Igénylés időbeli korlátja:

 

vásárlás esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül;

 

 • építés esetén a végleges használatbavételi engedély kiadásáig;
 • korszerűsítés esetén a hitelcél megvalósulásáig.


Kölcsön összege: Csak forintban, Budapesten és a megyei jogú városokban 25M, egyéb településen 20M forintot meg nem haladó összköltségű ingatlanhoz igényelhető.


Lakás építése, új lakás vásárlása esetén:

 

- Budapesten és a megyei jogú városokban legfeljebb a 12,5 millió forint,
- egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint.


Lakás korszerűsítése esetén területi és érték korlát nélkül, legfeljebb 5 millió forint.


Kölcsön futamideje:


Maximum 20 év


Saját erő mértéke:


Építés, vásárlás esetén az összköltség 30%-a.


Kamat mértéke:


A Takarékszövetkezet a folyósított kölcsönösszeg, illetve a fennálló tőketartozás után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra.


Kamattámogatás mértéke:
A hitelcéltól, illetve többgyermekes támogatott személy esetén a gyermekek számától függően az állampapírhozam, ennek hiányában a referenciahozam 40 - 70 %-ig, azzal, hogy amennyiben a kamattámogatással csökkentett ellenszolgáltatás 6 % alá csökkenne, kamattámogatásként az a mérték vehető igénybe, ami az ügyleti kamat 6 %-os mértékének eléréséhez szükséges.


Kamattámogatás megszűnésének esetei:

 

1. Ha az igénylő a támogatással épített, vásárolt, korszerűsített lakást egy éven belül elidegeníti.
2. Ha az építési munkák szerződésben vállalt határidőig nem készülnek el.
3. Ha az építtető az építési szándékától eláll.
4. Ha a szerződés teljesítése az igénylőnek felróható okból meghiúsul.
5. Ha a támogatott és már igénybe vett kölcsönt az igénylő a használatbavételi engedély megszerzése előtt visszafizeti.
6. Ha a Kincstár ellenőrzése alapján az igénybevétel jogosulatlan, azaz valótlan nyilatkozaton, hamis számlán alapul.


Kamattámogatás megszűnésének következménye:

 

 • 1-5. pont esetén: a folyósított támogatásokat a Ptk. szerint számított kamattal vissza kell fizetni.
 • 6. pont esetén: a támogatást az igénybevétel napjától számított késedelmi pótlékkal vissza kell fizetni.
   

Folyósítási díj:

 

Egyszeri 1%, maximum 200.000,-Ft – folyósításkor fizetendő

Jelenleg akció keretében díjmentes, visszavonásig, de legkésőbb 2018. december 31-ig.

 

Értékbecslés díja: 31.827,-Ft/ingatlan. Jelenleg akció keretében visszatérítésre kerül 1 ingatlanra vonatkozóan, visszavonásig, de legkésőbb 2018. december 31-ig.

 

Helyszínelési díj:


18.755,-Ft/alkalom (építési jellegű munkálatok esetén) 

 

Folyósítás: A kölcsönszerződés megkötését és a folyósítási feltételek teljesülését követően:

 

 • vásárlás esetén az adásvételi szerződésben megjelölt ütemezés szerint utolsó részletként;
 • építés esetén a készültségi fokkal arányosan, saját erő felhasználását követően;
 • korszerűsítés esetén felhasználását követően egy összegben lakossági bankszámlára.
 • A kölcsönszerződés szerint folyósítandó kölcsönösszeg alapján a folyósítás feltétele lehet a kölcsönszerződés az Adós és a Biztosítéknyújtók közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú tartozáselismerő és kötelezettségvállaló nyilatkozatának benyújtása vagy a kölcsönszerződés és a biztosítéki szerződések (kétoldalú) közokiratba foglalása és benyújtása a DélTakarékszövetkezet részére.


Törlesztés:


Havi egyenlő részletekben, az ügyfél által választott napon, a folyósítást követő naptári hónaptól.


Előtörlesztés:


Előtörlesztésre bármikor lehetőség van – ezáltal csökken a fennálló tőketartozás és a fizetendő havi törlesztőrészlet összege. 
Ennek díja: az előtörlesztett összeg 1,5%-a.
Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Takarékszövetkezet felé a pontos összeg és dátum megjelölésével.


Kölcsön fedezete:


Ingatlan fedezet és az adós, adóstárs, esetenként készfizető kezes jövedelme. Amennyiben az igénylő egyedülálló, megfelelő jövedelemmel rendelkező adóstárs, készfizető kezest kell bevonni az ügyletbe, vagy életbiztosítást kell kötnie, és a biztosítót a biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatás és járulékai Takarékszövetkezet javára történő kedvezményezettként történő megjelöléséről értesíteni kell.


Számlázási kötelezettség:

 

Új lakás vásárlása esetén a teljes vételár összegéről kell számlát benyújtani.
Lakás építése vagy építtetése, korszerűsítése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére, épülő (de használatbavételi engedéllyel még be nem fejezett) lakóingatlan tulajdonjogának az építés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építő (építtető) nevére kiállított számlákat. Ha a lakás felépítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építkezésért felelős műszaki vezető által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó építési költségek 20%-át.


A számla elfogadás feltétele, hogy a számlakibocsátó a kibocsátás időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepeljen.


Kölcsön kondícióinak módosítása:


A hitel kondícióinak egyoldalú módosításáról pontos információt az ÁSZF/kölcsönszerződés tartalmaz. A szerződés szerint egy évet meg nem haladó futamidejű – és automatikusan nem megújítható – hitelek esetében a Takarékszövetkezet a szerződéses feltételeket az ügyfél hátrányára egyoldalúan nem fogja módosítani.
 
Vis maior események – hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok – bekövetkezése esetén a hitelintézet a zavarok fennállásáig, átmenetileg egyoldalúan módosíthat kamatot, díjat és költséget, amelyet haladéktalanul nyilvánosságra hoz, a MNB egyidejű tájékoztatása mellett. Amennyiben az ügyfél a hitel bármely kondíciójának a bank által egyoldalúan történt emelését nem fogadja el, jogában áll a hitelszerződést felmondani, amely esetben a hitelintézet nem számít fel költséget.


Benyújtandó igazolások, csatolandó dokumentumok:


A támogatásra való jogosultságot a következők szerint kell igazolni:

 

 • személyi igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat bemutatásával az életkorokat és büntetőjogi felelősség mellett kiállított nyilatkozattal a közös háztartásban élést, ha az a személyi igazolványból vagy a lakcímet igazoló hatósági igazolványból nem állapítható meg, elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését a jogerős ítélet bemutatásával;
 • a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti regisztrációs igazolással, érvényes tartózkodási, illetve állandó tartózkodási kártyával;
 • külföldi esetén, a magyarországi tartózkodás jogcímét, az Igénylő státuszát, hatósági engedéllyel;
 • a bejelentett lakóhelyet a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal, a bejelentett szálláshelyet külön jogszabály szerinti bejelentőlappal;
 • a személyazonosságot személyazonosító igazolvánnyal vagy érvényes úti okmánnyal.


Csatolandó dokumentumok:

 

 • Kölcsönkérelem
 • Személyi igazolvány, lakcímkártya, és egy további, személyére kiállított, érvényes okmány (pl.: adóigazolvány, TB kártya, jogosítvány, útlevél)
 • Gyermeke adóazonosító jele adóigazolvánnyal
 • Munkáltatói igazolás
 • Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, utolsó havi nyugdíj szelvény, amennyiben számlára érkezik a nyugdíj úgy utolsó 3 havi bankszámlakivonat
 • Egyéni vállalkozó/őstermelő esetén vállalkozói igazolvány, APEH jövedelemigazolás és nemleges adótartozásról igazolás
 • BT, KKT bel-, illetve kültagok és KFT üzletrész tulajdonosok esetén a befogadó ügyintéző által a Céghírekből kinyomtatott cégkivonat, vagy cégiratok között nyilvántartott társasági szerződés hatályos szövege (időközi módosításokkal egységes szerkezetben: a céget nyilvántartó cégbíróságtól szerezhető be hiteles másolatban), vagy cégkivonat, igazolás a köztartozásokról (APEH nullás igazolás) (BT és KKT kültag esetén, illetve Kft. üzletrész tulajdonos esetén nem szükséges
 • Gazdaságilag aktív Igénylő esetén utolsó 3 havi bankszámlakivonat
 • Felhatalmazó levél, más banknál működő bankszámlára adott inkasszóra
 • Nyilatkozat fennálló támogatott kölcsönről
 • Nyilatkozat lakástulajdonról
 • Nyilatkozat a KHR-ről
 • Tulajdoni lap munkapéldány, Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslő értékbecslése, biztosítási kötvény díjfizetés igazolással, osztatlan közös tulajdonú ingatlanok esetén ügyvéd által ellenjegyzett használati megosztási megállapodás

 

 

Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai

Csatolt dokumentumok: