1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. HITELEK
 4. LAKÁSCÉLÚ HITELEK
 5. Otthonteremtő kamattámogatott kölcsön

Otthonteremtő kamattámogatott kölcsön

Teremtse meg otthonát állami támogatással!

A kölcsön célja:

 

Magyarország területén lévő új lakás építéséhez, vásárlásához, használt lakás vásárlásához, korszerűsítéséhez, valamint legalább komfortos, használt lakás bővítéséhez, valamint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe tartozó lakóingatlan visszavásárlásához a visszavásárlási jog gyakorlására biztosított határidő lejártát követő 30 napon belül.


Kölcsönfelvevők köre:

 

 • Magyar állampolgár
 • Tartózkodási engedéllyel rendelkező (külföldi) személy, aki legfeljebb 3 hónapja Magyarország területén él és rendelkezik bejelentett lakóhellyel
 • Harmadik országbeli állampolgár, aki bevándorolt vagy letelepedett engedéllyel rendelkezik
 • Hontalan, menekült vagy oltalmazott személy, ha ilyen jogállásúnak ismerik el


A kölcsönigénylés általános feltételei:

 

 • A kamattámogatással épített, vásárolt ingatlan esetén a hitelcél megvalósulásának időpontjában, korszerűsíteni, vagy bővíteni kívánt ingatlanban pedig, a kérelem benyújtásának időpontjában, a támogatott személy, legalább 50 % tulajdoni hányaddal kell, rendelkezzen.
 • A támogatott ügyfél lakás vásárlás vagy építés esetén annak megvásárlása vagy elkészültét követő 1 éven belül a hitelcéllal érintett ingatlanban lakóhelyet létesít, bővítés és korszerűsítést esetén pedig lakóhelye és valamennyi esetben a támogatott időszakban lakóhelyéül szolgál.
 • Az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak hozzátartozói (kivéve a közös tulajdon megszüntetésének esetét, amennyiben az nem a házastársak, élettársak közös tulajdonának megszüntetése).
 • Az igénylő vállalja, hogy lakásvásárlás esetén a saját erőt az ingatlan telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10%-kal csökkentett részével az eladó fizetési számlájára fizeti meg.
 • Ha az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó – az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
 • Építés esetén a telekárat nem tartalmazó építési költség, valamint új lakás vásárlása esetén a vételár ÁFA és telekár nélküli vételár nem haladhatja meg a 30 millió Ft-ot,
 • Használt lakás vásárlása esetén a 20 millió Ft-ot, és
 • Korszerűsítés vagy bővítés esetén az ÁFA összegét is tartalmazó költségvetés a 15 millió Ft-ot.
 • Az igénylő a kérelem benyújtásának időpontját megelőző 15 napnál nem régebbi - OEP által kiadott -, okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.
 • Az igénylő 15 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy szerepel a köztartozás mentes adózói adatbázisban, vagy az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozása.
 • Lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződést megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatba vételi engedély kiadását megelőzően, korszerűsítés és bővítés esetén a munkálatok megkezdését megelőzően lehet benyújtani.


Kölcsön összege:

 

Minimum: 1.000.000,- Ft
Maximum: új lakás építése vagy vásárlása esetén 15.000.000,- Ft
használt lakás vásárlása vagy korszerűsítése vagy bővítése esetén maximum 10.000.000,- Ft
Nemzeti Eszközkezelő Zrt-től visszavásárolt ingatlan esetén maximum 6.000.000,- Ft


Saját erő mértéke: 30%

 

Kölcsön futamideje: 12 - 240 hónap

Kamattámogatás időtartama A futamidő első 60 hónapja.

 

Kamat mértéke:


A kamat mértéke változó. 
A Takarékszövetkezet a folyósított kölcsönösszeg, illetve az év első napján fennálló tőketartozás után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra.
 

Kamatperiódus: 

 

A kölcsön futamideje alatt az ügyleti kamat mértéke évente, az üzleti év fordulójának napján kerül felülvizsgálatra, és az ÁKK Zrt. által közzétett állampapírhozamok illetve referenciahozamok alapján kerül meghatározásra. 
A jelen kölcsönre vonatkozóan a Takarékszövetkezetnél az üzleti év azonos a naptári évvel, azaz január hó 1. napjától december hó 31. napjáig tart.
 

Kamattámogatás mértéke: 


A hitelcéltól, illetve többgyermekes támogatott személy esetén a gyermekek számától függően az állampapírhozam, ennek hiányában a referenciahozam 50 - 70 %-ig, azzal, hogy amennyiben a kamattámogatással csökkentett ellenszolgáltatás 6 % alá csökkenne, kamattámogatásként az a mérték vehető igénybe, ami az ügyleti kamat 6 %-os mértékének eléréséhez szükséges.

 

Kamattámogatás megszűnésének esetei:

 

1. a kamattámogatások igénybevételének alapját képező építési munkák a kamattámogatás időtartama alatt nem készülnek el,
2. az építtető támogatott személy az építési szándékától elállt,
3. a használatbavételi engedély megszerzése előtt a szerződés teljesítése más, az építtetőnek felróható okból hiúsul meg, vagy
4. a támogatott személy a használatbavételi engedély bemutatására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti


Kamattámogatás megszűnésének következménye: 


A folyósított támogatásokat a Ptk. szerint számított kamattal, továbbá az igénybevétel napjától számított késedelmi pótlékkal együtt vissza kell fizetni.

 

Értékbecslés díja: 31.827,-Ft/ingatlan. Jelenleg akció keretében visszatérítésre kerül 1 ingatlanra vonatkozóan, visszavonásig, de legkésőbb 2018. december 31-ig.

 

Helyszínelési díj:


18.755 Ft/alkalom (építési és korszerűsítési jellegű munkálatok esetén)

 

Folyósítás:

 

A kölcsönszerződés megkötését és a folyósítási feltételek teljesülését követően: 

 

 • vásárlás esetén az adásvételi szerződésben megjelölt ütemezés szerint utolsó részletként; 
 • építés, bővítés esetén készültségi szintnek megfelelően szakaszosan, saját erő felhasználását követően;
 • felújítás, korszerűsítés esetén saját erő felhasználását követően egy összegben lakossági bankszámlára, 3 millió Ft összeghatárig, ezt meghaladóan szakaszosan,
 • hitelkiváltás esetén egy összegben lakossági bankszámlán keresztül a hitelkiváltással érintett célszámlaszámra történő utalással/átvezetéssel.
   

Törlesztés: 


Havi egyenlő részletekben az ügyfél által választott napon (minden hó 01-20. napja között), a folyósítást követő naptári hónaptól. 

 

Előtörlesztés:


Előtörlesztésre bármikor lehetőség van – ezáltal csökken a fennálló tőketartozás és a fizetendő havi törlesztő részlet összege.Ennek díja: az előtörlesztett összeg 1,5%-a. 

Amennyiben az ügyfél az előtörlesztést követően az eredetileg megállapított törlesztő részlet fizetését vállalja, szerződés módosítása szükséges a futamidő változása miatt.

 

Az előtörlesztési szándékot az ügyfélnek írásban kell jeleznie a Takarékszövetkezet felé a pontos összeg és dátum megjelölésével.

 

Kölcsön fedezete:


Adós, adóstárs, esetenként készfizető kezes jövedelme. Amennyiben az igénylő egyedülálló, megfelelő jövedelemmel rendelkező adóstárs, készfizető kezest kell bevonni az ügyletbe, vagy életbiztosítást kell kötnie, és a biztosítót a biztosítási szerződés alapján nyújtott szolgáltatás és járulékai Takarékszövetkezet javára történő kedvezményezettként történő megjelöléséről értesíteni kell.Ingatlan fedezet bevonása szükséges.

 

Számla bemutatási kötelezettség.

 

 • Új lakás vásárlása esetén a teljes vételár összegéről kell számlát benyújtani.
 • Lakás építése vagy építtetése, korszerűsítése vagy bővítése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére, épülő (de használatbavételi engedéllyel még be nem fejezett) lakóingatlan tulajdonjogának az építés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építő (építtető) nevére kiállított számlákat. Ha a lakás felépítése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építkezésért felelős műszaki vezető által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó építési költségek 20%-át.


A számla elfogadás feltétele, hogy a számlakibocsátó a kibocsátás időpontjában az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepeljen.

 

Kölcsön kamatának módosítása: 


A Takarékszövetkezet a folyósított kölcsönösszeg, illetve az év első napján fennálló tőketartozás után a folyósítás napjától az adós egyes fizetési kötelezettségei teljesítésének időpontját megelőző napig terjedő időszakra kamatot számít fel. A kölcsön után járó kamat napi kamatszámítással kerül meghatározásra.
A kölcsön futamideje alatt az ügyleti kamat mértéke évente, az üzleti év fordulójának napján kerül felülvizsgálatra, és az ÁKK Zrt. által közzétett állampapírhozamok illetve referenciahozamok alapján kerül meghatározásra.

 

Igényléshez szükséges dokumentumok: 


Az igényléshez szükséges dokumentumok listáját a kölcsönigénylő lap mellékleteként kiadott segédlet tartalmazza.


Egyéb, ajánlott szolgáltatásaink:

 

 • Bankszámlahitel, hitelkártya
 • Csoportos beszedési megbízások közüzemi számlák fizetésére
 • E-kivonat
 • Lakás-előtakarékosság (FUNDAMENTA)
 • Lakás- és életbiztosítás
 • Vállalkozóknak KKV-knak nyújtott szolgáltatásaink

 

 

 Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai

Csatolt dokumentumok: