„Felhívás kötelező ügyfél átvilágításról
Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.
A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni!
A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a következő linkre kattintva részletes tájékoztatónkat: https://www.deltakarek.hu/atvilagitas

Köszönettel:
Dél TAKARÉK Szövetkezet”

Start-számla

Tegyen félre kisbabája jövőjéért az állam segítségével!

A Start-számla a számlavezető által a gyermek nevén vezetett bankszámla, amelyen a Magyar Államkincstár és a szülő által a gyermek részére elhelyezett megtakarítások gyűjthetők.

 

Az életkezdési támogatás


A gyermeket a 18. életévének betöltése napján a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében megillető összeg.

 

Start-számla

A Start-számla a számlavezető által a gyermek nevén vezetett bankszámla. 
A kiutaló Magyar Államkincstár, (a továbbiakban: MÁK) által a gyermek javára a vonatkozó törvény alapján átutalt összeg elhelyezhetősége érdekében a Dél Takarékszövetkezet létrehozott egy megtakarítási konstrukciót, amivel az említett átutalásokat, valamint a szülő, hozzátartozó stb. egyéb, a gyermek részére elhelyezett megtakarítások gyűjthetők. Ezt a célt szolgálja a Start-számla.
Jelen dokumentum a Dél Takarékszövetkezetnél vezetett Start-számla megtakarítások feltételrendszerét tartalmazza. A Start-számla olyan, természetes személyek részére nyitott látra szóló bankszámla konstrukció, amely a jelen dokumentumban leírt feltételeknek megfelel.
A Dél Takarékszövetkezet a MÁK-kal az erre vonatkozó szerződést megkötötte, így a Start-számla vezetésére jogosult. Annak a gyermeknek, akinek a nevére a Start-számlát megnyitották, a MÁK az állami támogatást kamataival együtt a Dél Takarékszövetkezetnél vezetett Start-számlára utalja. 
A Start-számlán lévő összeg gyarapítására minden évben lehetőség van, a gyermek 18. életévének betöltése napjáig. A befizetés után állami támogatás jár, természetes személyek által történt befizetés esetén a naptári évben befizetett összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000,- Ft összegben. Befizető lehet a szülő vagy bármely más természetes személy, illetve a helyi önkormányzat. 

 

2012. október 1. napján hatályba lépő 2012. évi XCVII. törvény értelmében kizárólag a Magyar Államkincstárnál nyitható Start számla. Ezen naptól kezdődően Start számla áthelyezés kezdeményezése is kizárólag a Magyar Államkincstárnál kezdeményezhető. A jogosult gyermek egyidejűleg csak egy számlavezetőnél rendelkezhet Start-számlával.

 

A Dél Takarékszövetkezet a 2012. szeptember 30-a előtt nyitott Start számlák vezetésére jogosul. Ezen számlákra vonatkozóan elvégzi a rá háruló teendőket, a kapcsolódó befizetések fogadja, állami támogatás igénylését teljesíti.

 

Szülő


A gyermeknek az a családi pótlékra jogosult szülője vagy más törvényes képviselője, akinek a családi pótlékot folyósítják.

 

Utalási összeg


A MÁK által a gyermek javára a Start-számlát vezető számlavezetőhöz a vonatkozó törvény alapján utalt összeg. 
Első utalási összeg: a gyermek születési évében kerül kiutalásra,
Második és harmadik utalási összeg: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyermek születését követő hetedik, valamint a tizennegyedik évben kerül kiutalásra.

 

Az utalási összeget az éves költségvetési törvény határozza meg.

 

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (97 – 107 §) értelmében az OBA Igazgatótanácsa határozata szerint a tagintézetek kötelessége az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót 2011. február 1-től évente legalább egyszer ügyfeleik rendelkezésére bocsátani.
További részletekről az alábbi dokumentumban olvashatnak.

 

Információk:

 

Start-számla megnyitásához szükséges dokumentumok


A Dél Takarékszövetkezet a szülő vagy a szülői egyetértő nyilatkozattal rendelkező és a 16. életévét betöltött gyermek döntése szerint – a megtakarításra vonatkozó választást is figyelembe véve – a Start számlát az alábbi

dokumentumok bemutatása után nyitja meg:

 

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példánya;
 • A szülő által annak igazolása, hogy a családi pótlékot neki folyósítják (ez a 30 napnál nem régebbi, családtámogatási kifizető hely által hozott jogerős közigazgatási határozat, vagy hatósági bizonyítvány);
 • Ha a szerződést a szülői egyetértő nyilatkozattal rendelkező és a 16. életévét betöltött gyermek kívánja megkötni, úgy a szülő egyetértő nyilatkozata;
 • Felhatalmazás a Takarékszövetkezet részére, valamint a gyermek adatainak kezelésére;
 • Felhatalmazás a Takarékszövetkezet részére az állami támogatás igénylésére;
 • Amennyiben az már a szülő/törvényes képviselő birtokában van, úgy a gyermek adóigazolványa vagy a MÁK szülőnek/törvényes képviselőnek megküldött, a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó tájékoztató levele eredetiben. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, úgy a szülőnek/törvényes képviselőnek felhatalmazó nyilatkozatot kell kitöltenie arra vonatkozóan, hogy a MÁK a gyermek adóazonosító jelét küldje meg a Takarékszövetkezet részére;
 • Felhatalmazó nyilatkozat a MÁK részére, amelyben a szülő felhatalmazza a MÁK-t arra, hogy a gyermek személyes adataiban bekövetkező változások esetén az adatkezelő közigazgatási szervvel a MÁK adategyeztetést folytasson.


Start-számla szerződés megkötése


A megfelelő dokumentumok benyújtása után a DélTakarékszövetkezet írásban szerződést köt a gyermek nevére a szülővel, vagy a szülői egyetértő nyilatkozattal rendelkező és a 16. életévét betöltött gyermekkel. 
A számlaszerződés megkötésével egyidejűleg a Takarékszövetkezet elvégzi egyrészt a szülő, másrészt a gyermek azonosítását.
A szerződéses kapcsolat fennállása alatt az Ügyfelek kötelesek az általuk a Dél Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát az Ügyfelek viselik.
A számla nyitását a gyermek azon szülője vagy törvényes képviselője végezheti, aki a családi pótlékra jogosult. 
A Takarékszövetkezet a fenti feltételek teljesülése után megnyitja a Start-számlát.

 

A számla áthelyezése


A szülő vagy a szülői egyetértő nyilatkozattal rendelkező és a 16. életévét betöltött gyermek bármikor jogosult (a gyermek 18. életévének betöltéséig bezárólag) a Start-számlán nyilvántartott követelésre vonatkozóan a jogszabályban meghatározott megtakarítási lehetőségek között a Start-számla állományát vagy annak egyes elemeit átcsoportosítani illetve más számlavezetőhöz áthelyezni. Az áthelyezéshez szükséges dokumentumokat a Takarékszövetkezet bocsátja az ügyfél részére.

 

A megbízások teljesítése


A Takarékszövetkezet a Start-számlára a gyermek 18. születésnapjáig befizetéseket fogad be az alábbiak szerint:

 

 • Természetes személyektől évenként együttesen maximum 120.000,- Ft-ig a befizető nevének, levelezési címének vagy folyószámla számának a rögzítésével;
 • Települési önkormányzattól a rendeletében meghatározott feltételekkel.


A jóváírás történhet készpénz befizetésével, illetve átutalással.

 

Amennyiben valamely befizetéssel vagy átutalással érkezett jóváírással a Start-számla egyenlege meghaladja az évi 120.000,- Ft-ot, vagy a gyermek külföldi letelepedésének időszakában vagy halálát követően történt a befizetés, úgy ezen összegek a Start-számlán nem írhatók jóvá. Ezeket az összegeket a Takarékszövetkezet visszautalja, illetve visszafizeti a befizető részére. A befizető egy, a Takarékszövetkezet által rendszeresített felhatalmazáson engedélyezi a Takarékszövetkezet részére a jogosulatlan befizetés visszafizetését.

 

A Start-számla egyenlegének kifizetésére kizárólag az alábbiak szerint kerülhet sor:

 

 • a gyermek részére 18. életévének betöltése napjától,
 • a gyermek halála esetén az örökös részére a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően.


A kifizetést a számlatulajdonos írásbeli rendelkezése alapján készpénzben vagy átutalással történhet.

 

A Start-számla egyenlegét a következő célokra lehet felhasználni:

 

 • tanulmányokra,
 • lakhatásra,
 • pályakezdésre,
 • gyermekvállalás feltételeinek a megteremtésére,
 • jogszabályban meghatározott más célra.


A felhasználás ellenőrzése nem a Dél Takarékszövetkezet jogköre.

 

Állami támogatás


Az állami támogatást - az ügyfél felhatalmazása alapján - minden évben a Takarékszövetkezet igényli a MÁK-tól.

 

Állami támogatás illeti meg

 

1. természetes személyek által történt befizetés esetén a befizetés évében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket a naptári évben befizetett összeg 20%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 12.000,- Ft összegben;
2. az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket, természetes személyek által történt befizetésektől függetlenül, évi 12.000,- Ft összegben;
3. a fenti pontokban nem említett gyermekeket, természetes személyek által történt befizetés esetén a naptári évben befizetett összeg 10%-ának megfelelő, de legfeljebb évi 6.000,- Ft összegben.


Az állami támogatásra vonatkozó igényt a szülőnek/törvényes képviselőnek írásban kell a Dél Takarékszövetkezet felé jelezni minden év december 15-ig.

 

Az 1) és 2) pontban felsorolt gyermekek esetén a magasabb állami támogatáshoz szükséges a jogosultságát igazoló irat a Szigetvári Takarékszövetkezetnél történő bemutatása is. A szülőnek vagy a szülői egyetértő nyilatkozattal rendelkező és a 16. életévét betöltött gyermeknek az iratot legkésőbb a naptári év december 15-ig el kell juttatnia a Takarékszövetkezethez. Jogalap nélküli állami támogatás Start-számlán történő jóváírása jogosulatlan tételnek minősül, így ezt a Dél Takarékszövetkezet a MÁK-nak visszautalja.

 

Tartós külföldi tartózkodás, illetve elhalálozás


A Start-számlával rendelkező gyermek külföldre települése, vagy a gyermek halála esetén a Szigetvári Takarékszövetkezet az értesülés időpontjától kezdődően nem fogad be további befizetés(eke)t a Start-számlára. Amennyiben mégis érkezik a külföldön tartózkodó gyermek, vagy a gyermek halálát követően a Start-számlájára befizetés, úgy azt a Takarékszövetkezet haladéktalanul visszautalja, vagy visszafizeti a befizető részére.

 

A tartósan külföldön tartózkodó gyermek esetén, amennyiben a gyermek visszatelepül, úgy a Takarékszövetkezet ismét fogad a Start-számlára befizetéseket.

 

Hibák kezelése


Amennyiben a gyermek nevére több számlavezetőnél egyidejűleg, vagy egymást követően párhuzamosan több számlát is megnyitottak, úgy az ügyfélnek a pénzintézet felhívására nyilatkoznia kell arról, hogy a nála megnyitott számlát kívánja-e megtartani. Amennyiben a Dél Takarékszövetkezetnél megnyitott Start-számlát kívánja megtartani, úgy az ügyfélnek a másik számlavezetőnél lévő Start-számláit meg kell szüntetnie. Amíg az ügyfél nem nyilatkozik, vagy amíg több számlája van, addig a MÁK a kiutalást nem teljesíti, és erre az időszakra, késedelmi kamatra nem tarthat igényt.

 

Jogosulatlan befizetésnek minősül az évi 120.000,- Ft összeghatár túllépésével történt befizetés, a párhuzamosan vezetett számlák esetén történt befizetés, a jogosult gyermek külföldi tartózkodása alatt vagy halála után történt befizetés, a gyermek 18. életévének betöltése után történt befizetés. A jogosulatlan befizetéseket a Dél Takarékszövetkezet a befizetőnek visszautalja vagy visszafizeti.

 

Számlakivonat, egyéb bizonylatok


A Dél Takarékszövetkezet a Start-számlán történt forgalmakról számlakivonaton nyújt információt. A Takarékszövetkezet havonta egyszer, a tárgyhót követő hó elején a számláról teljes havi forgalmi kivonatot küld a Számlatulajdonos által megadott címre. Amennyiben az adott hónapban nem volt forgalmazás a Start-számlán, akkor a Takarékszövetkezet a következő forgalmazással érintett hónapban készít kivonatot a Start-számla tulajdonos részére.

 

Számlakivonat másolat külön kérésre, a Hirdetményben megjelölt költség ellenében igényelhető.

 

Kamatok, felmerülő költségek


A Start-számla kezelésével összefüggő kamatokat, díjakat, költségeket a Takarékszövetkezet a hatályos Hirdetményében tünteti fel.

 

A gyermek 18. életéve betöltésének napját, illetve a gyermek halála esetén elhunytának napját követően a gyermek nevén nyitott Start-számlán nyilvántartott követelés után a kamat-elszámolás megszűnik.

 

A gyermek halála esetén az időarányos állami támogatás igénylése érdekében a Dél Takarékszövetkezet a számlát nem szünteti meg, csak zárolja (arra befizetéseket nem lehet fogadni és kifizetéseket nem lehet teljesíteni), és így az esedékes állami támogatás igénylést ezen számla esetében is végrehajtja.

 

Egyéb szabályok


A Start-számlán nyilvántartott követelés az 5. pontban, a kifizetési szabályoknál leírt időpontig nem fizethető ki, és nem fogadható el hitel (kölcsön) fedezetéül, pénzeszközei, megtakarításai nem vonhatók végrehajtás alá.

 

A Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a Számlatulajdonosról tudomására jutott adatokat, valamint a számla forgalmára vonatkozó adatokat banktitokként kezeli, azokról harmadik személy részére - a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével - csak a Számlatulajdonos meghatalmazása, illetve rendelkezése esetén és kizárólag a meghatalmazásban, illetve rendelkezésben meghatározott keretek között ad felvilágosítást.

 

A jelen Feltételek tárgyát képező, névre szóló bankszámlák pozitív egyenlege a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) alapján – a Hpt. 100. §-ában felsoroltak kivételével - az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) által biztosított.

 

A biztosítottak esetében az OBA az Ügyfelek részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan, legfeljebb a hatályos törvénynek az OBA tevékenységére vonatkozó részében meghatározott összegig fizeti ki kártalanításként.

 

Dél Takarékszövetkezet

Csatolt dokumentumok: