1. Kezdőlap
 2. Lakosság
 3. HITELEK
 4. LAKÁSCÉLÚ HITELEK
 5. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel

Igényeljen a 10 millió Ft-os CSOK mellé kamattámogatott lakáshitelt!

A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

 

2016.  január 01. napjától a 3 vagy több gyermekes, egyedülálló személyek, házaspárok, élettársak, illetve gyermekvállalással legalább 3 gyermekessé váló házaspárok támogatására legfeljebb 10 millió Ft összegű Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel vehető igénybe, amennyiben az igénylő új lakás építésre vagy új lakás vásárlásra a 10 millió Ft összegű Családok Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) is igénybe veszi. Gyermekvállalás esetén – legfeljebb 3 gyermek vállalható – a kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak közül legalább az egyik félnek 40 éven alulinak kell lennie.


A kamattámogatást az igénylő a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti, örökbefogadott, vagy legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló (a gyermek szüleinek halála esetén) gyermek után veheti igénybe.

 

1. Miért előnyös Önnek a Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott 10+10 Hitel?

 

 • akár 25 éven keresztül fix 3% a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kamata, melyet az állam kamattámogatással biztosít, ennek köszönhetően a piaci kamatozású hiteleknél kedvezőbb a kamatozás; THM: 3,11-3,19%
 • 5 éves kamatperiódus, hosszú távra rögzített kamatok, ilyen módon kiszámíthatóbbá váló háztartási kiadások
 • Forint alapú hitel, árfolyamkockázat nélkül
 • Legkésőbb 2018. december 31-ig hiánytalanul benyújtják kérelmüket és 2019. március 31-ig a hitelszerződés megkötésre kerül, a Hitelintézet egy ingatlan első értékbecslési díját visszatéríti az igénylőnek, a folyósítási díj nem kerül felszámításra, a közjegyzői okirat költségét átvállalja 50.000,-Ft-ig, a tulajdoni lap/térképmásolat költségét 1 ingatlanra vonatkozóan átvállalja az igénylőtől.


2. Milyen célokra igényelhető a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

 

Magyarország területén lévő

 

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiállított építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, vagy
 • olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek és 

 

 • 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy

 

 • a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkezik, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem, vagy
  használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező ingatlan megvásárlását követően annak továbbépítéséhez, ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt („félkész lakásvásárlás”)

 

3. Milyen devizanemben érhető el?

 

A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

 

4. Mekkora összegű hitel igényelhető?

 

A kölcsön összege minimum 1 millió forint, maximum 10 millió forint.

 

A nyújtható kölcsön összege függ az ingatlanfedezet hitelbiztosítéki értékétől, a kölcsön/hitelbiztosítéki érték arányától, illetve ügyfél igazolt jövedelmétől. A nyújtható kölcsön összegének megállapításakor a Hitelező figyelembe veszi „a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról” szóló 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet előírásait is.

 

5. Milyen futamidőre lehet a Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelt igényelni?

 

A kölcsön futamideje minimum 5 év, maximum 25 év.

 

6. Milyen feltételeknek kell az Igénylőnek megfelelnie?

 

6.1. A kölcsön igénylésének általános, hitelcéltól független feltételei

 

A kölcsön igénylésére jogosult a 16/2016. (II. 10)  Kormányrendelet szerint támogatott személynek minősülő magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgárokon kívül:

 • az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik, 
 • a hontalan jogállással, vagy 
 • menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy. 
   
 • Az igénylőkről, illetve a kölcsönbe bevont további adóstársakról nem tartalmazhat negatív információt a Központi Hitelinformációs Rendszer. Az OTK igényléséhez az igénylőknek legalább olyan mértékű igazolt jövedelemmel kell rendelkezniük, hogy a hitelhez kapcsolódó havi fizetési kötelezettségüket teljesíteni tudják. A jövedelemmel kapcsolatos elvárásokat a 32/2014. számú MNB rendelet előírásainak megfelelően vizsgálja a Hitelintézet
 • A támogatott személyek – a lakásvásárlás vagy építés esetén annak megvásárlását, vagy elkészültét követő 90 napon belül a hitelcéllal érintett lakóingatlanban lakóhelyet létesítenek, melynek tényét a Hitelintézetnek igazolják
 • Az otthonteremtési kamattámogatással érintett hitelből felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa). Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie. Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az elfogadható.
 • Új lakás építésénél az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.
 • Lakásvásárlásnál az eladó az igénylőnek nem lehet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy élettársa, és, ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.  
 • Új lakás vásárlása esetén a támogatott személy a telekárat is tartalmazó vételárat az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető.


6.2. Egyéb igénylési feltételek

 

 • Az Igénylő új lakás vásárlása esetén a vételár egészét, építés esetén a Hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70%-át (illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő) számlával kell, hogy igazolja!
 • A hitelkérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - Tbj. 5. §-a szerint – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt - biztosított vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és legalább 2 éve - legfeljebb 30 nap megszakítással - folyamatosan 
 • a Tbj. 5. §-a szerint biztosított,
 • a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, vagy 
 • kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.
 • A 2 éves időszak számítása során a kamattámogatás igénylését megelőző 180 napos időtartamnak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a), b) és e)–i) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie, melybe a közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött idő nem számít bele.
 • Az Igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy az Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál nincs nyilvántartott köztartozása.
 • Lakás vásárlása esetén a hitelkérelmet az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, építés esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően lehet benyújtani.


7. Milyen kondíciókkal érhető el a CSOK 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel?

 

A Magyar Állam a futamidő alatt, de legfeljebb 25 évig kamattámogatást nyújt, melynek lényege, hogy az Ügyfél kamatterhének egy részét az Állam fizeti meg.
A bruttó, azaz kamattámogatás nélküli kamat mértéke nem haladhatja meg az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti 5 éves állampapírhozam (ÁKKH) 130 százalékának 3 százalékponttal növelt értékét. 

 

Mekkora az állami támogatás mértéke?

 

A kamattámogatás mértéke az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerinti bruttó kamat 3 százalékponttal csökkentett mértékének megfelelő érték.

 

A 10 millió Ft összegű támogatott hitel igénylésének feltételei az általános feltételeken túl:

 

A legfeljebb 10.000.000 Ft-os kölcsön összeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új

 

 • lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2.


8. A Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel kondíciói:

 

Az ügyfél által fizetendő, nettó kamat mértéke: a kamattámogatás időszaka alatt: évi 3%
Kamatperiódus: 5 éves 
Kamattámogatott időszak: 25 év 
Rendelkezésre tartási idő: 2 év (indokolt esetben 1 évvel meghosszabbítható)
A Hitelre vonatkozó további kondíciókat a Hirdetmény tartalmazza.
A gyermekvállalás teljesítésére biztosított határidő 10 év, függetlenül a vállalt gyermekek számától. A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte napjától, lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötésének időpontjától kell számítani. A használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az e bekezdés szerinti nyilatkozatot a házaspár annak kiadását követő 30 napon belül, de legkésőbb a használatbavétel tudomásulvételét követő 45 napon belül köteles a Hitelintézet részére bemutatni. 
Amennyiben a házaspár ezen dokumentumokra vonatkozó bemutatási kötelezettségének a Hitelintézet felhívását követően sem tesz eleget, a kapott kamattámogatás összegét az igénybevétel napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten a Hitelintézeten keresztül a Kincstár részére vissza kell fizetnie. A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni a támogatott személy által örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét. 
 

9. Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a fedezeti ingatlannak?

 

A kölcsön ingatlanfedezetével kapcsolatos előírások – a következőkben részletezett, speciális feltételek kivételével - megegyeznek a Hitelintézet által nyújtott jelzáloghitelekre vonatkozó általános szabályokkal.

 

Új lakás építése esetén

 

A lakásépítési kölcsön folyósítása – a várható hitelbiztosítéki értéket is figyelembe véve – több részletben történik, ezért a kölcsönfelvevő(k) az építkezés speciális kockázataira is kiterjedő vagyonbiztosítást is kötelesek kötni. Ezen kiegészítő biztosítás legalább a kölcsön utolsó részletének folyósításáig, illetve a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány megszerzéséig fenntartandó. 
A kamattámogatási időszak lejártáig terjedően a kamattámogatással érintett lakást haszonélvezet vagy használati jog nem terhelheti.

 

Új lakás vásárlása esetén

 

A Hitelintézet által megkövetelt feltételeket is tartalmazó érvényes és hatályos adásvételi szerződést, vagy a már korábban megkötött adásvételi szerződés megfelelő tartalmú módosítását, amit ügyvéd vagy közjegyző ellenjegyzett, a hitelkérelem benyújtásával egyidejűleg kell mellékelni.
A hitelből fizetendő vételárrészlet fizetési határideje a kérelem befogadásától számított legalább 30 munkanap kell, hogy legyen. 
A kölcsönfelvevő(k) tulajdonjog bejegyzési kérelme földhivatalhoz történt benyújtását legkésőbb a lakás értékesítésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb folyósításig kell igazolni, olyan tulajdoni lap bemutatásával, amelyben a kölcsönfelvevő(k) tulajdonjoga legalább széljegyben szerepel és az illetékes földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződéssel. A fedezetül szolgáló ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítást kell kötnie az igénylőnek.


10. Hogyan történik a kölcsön folyósítása?

 

A kölcsön folyósítása hitelcéltól függően eltérő módon történik, ugyanakkor minden hitelcélra érvényes, hogy amennyiben a jogszabályban a kölcsönigénylés benyújtására előírt objektív, az egyes hitelcélokra vonatkozó legkésőbbi igénylési időpontot követő hat hónapon belül a folyósítás a támogatott személynek felróható okból nem kezdődik meg, úgy a támogatott személy az otthonteremtési kamattámogatásra való jogosultságát elveszti.

 

Új lakás építése esetén

 

A kölcsön folyósítása – az ingatlan készültségi fokával arányosan – legalább kettő, legfeljebb öt, a Hitelintézet által meghatározott részletekben történik, azzal, hogy az utolsó részlet összege a kölcsön összegének 10%-a. 
A részfolyósítások összegei készültségi fok arányosan (vagy konkrét munkálatok elvégzését követően), a saját erő, valamint a már folyósított kölcsönrészlet(ek) felhasználását és igazolását követően kerülnek folyósításra. 
Az utolsó részfolyósítás összegét a Hitelintézet a hitelcél teljes megvalósulását követően (utólag) folyósítja. 
Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása közvetlenül a kölcsönfelvevő(k) által megjelölt fizetési számlára átutalással történik. 
A kölcsön folyósításának feltételei attól függően változnak, hogy a Hitelintézet a kölcsönt a jelenlegi hitelbiztosítéki értéket vagy a várható hitelbiztosítéki értéket (is) figyelembe véve engedélyezte.

 

Új lakás vásárlása esetén

 

A kölcsön folyósítása új lakás vásárlása esetén egy összegben történik.
Az egyedi kölcsönszerződésekben (is) rögzített folyósítási feltételek mindegyikének teljesülését követően a kölcsön folyósítása forintban, közvetlenül az eladó(k) által az adásvételi szerződésben megjelölt forintban vezetett fizetési számlára (mely lehet az ügyvéd/közjegyző letéti számlája is) átutalással történik, az ún. tervezőasztalról értékesített új lakás esetén kizárólag a használatbavételi engedély bemutatását követően.


11. Hogyan történik a hitelcél megvalósulásának ellenőrzése?

 

Új lakás építése esetén

 

A kölcsön célja megvalósulásának ellenőrzése az ügyfél nyilatkozata alapján – az egyes folyósítási feltételekhez rendelten – helyszíni szemle megtartásával, a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával, valamint építés esetén a hitelcél ingatlanba történő beköltözés – az utolsó részfolyósítást követő 90 napon belüli lakcímkártya bemutatásával történő – igazolásával történik. A kölcsönfelvevő(k) a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány bemutatásával egyidejűleg köteles(ek) a hitelcél szerinti épület tulajdoni lapon történő feltüntetésére vonatkozó kérelmét is bemutatni. 

 

Új lakás vásárlása esetén

 

A kölcsöncél megvalósításának ellenőrzése az adásvételi szerződés Hitelintézet részére történő bemutatásával, a kölcsönösszegen felüli vételár-rész megfizetésének igazolásával, a kölcsön eladó(k) részére történő közvetlen folyósításával, a bejegyzett tulajdonjog tulajdoni lappal történő igazolásával, valamint a hitelcél ingatlanba történő beköltözés a kölcsön folyósítását követően legfeljebb 90 napon belül lakcímkártyával történő igazolással történik. 
 

12. Milyen más támogatási formákat vehet igénybe?

 

 • adó-visszatérítési támogatás (új lakás építése esetén)

 

13. További tájékoztatás

 

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A THM értékek 5 millió forint összegű 20 éves futamidejű kölcsönre és 1 db ingatlanfedezetre vonatkoznak és a feltételek változása esetén módosulhatnak. A THM számítás során figyelembe vett díjak: nettó kamat (ügyfél által fizetendő), ingatlan nyilvántartási eljárás költsége, földhivatali ügyintézési díj, elektronikus átutalás díja 1,8‰ min. 150,- Ft + 3,0 ‰ max 6.000,- Ft, építés esetén 2 db helyszíni szemle díja.

 

A THM értéke módosulhat több ingatlan biztosíték felajánlása esetén, mert a biztosítékok tekintetében csak az első ingatlan értékbecslési díjának megfizetését vállalja át a Hitelintézet. Az ügyfél által fizetendő kamat mértéke – szerződésszerű teljesítés esetén - a teljes futamidő alatt fix évi 3%. 
A THM értéke függ a hitel folyósítási módjától, mert szakaszos folyósítású építési hitel esetén a helyszíni szemlék száma is befolyásolja, illetve függ az ügyfél számlanyitási szándékától is, a szükséges tulajdoni lapok, és az ingatlanok számától. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A fedezetként bevont ingatlanra érvényes ingatlanbiztosítás megkötése, vagy megléte szükséges. A biztosítás összegének el kell érnie a mindenkori újjáépítési értéket.

 


A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézet a hitelbírálat jogát fenntartja. 
Kérjük, a részletekről tájékozódjon a Dél Takarék fiókjaiban, ahol a támogatott hitelekre vonatkozó Hirdetmény valamint az Üzletszabályzat is az ügyfelek rendelkezésére áll, vagy a www.csok.takarek.hu oldalon, ahol a támogatott hitelre vonatkozó jogosultság kalkulátort is megtalálja. 

 

Alkalmazott referencia-kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatai