„Felhívás kötelező ügyfél átvilágításról
Tisztelt Ügyfelünk!

2017. június 26-án hatályba lépett a 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról.
A törvény értelmében Takarékszövetkezetünknek 2019. június 26-ig ismételten át kell világítania minden meglévő ügyfelét a rögzítendő adatok és nyilatkozatok körének bővülése és az okiratok másolására vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében.

A törvényi kötelezettség teljesítéséhez az Ön személyes közreműködése szükséges.

A fenti határidőt követően a hiányos adatokkal rendelkező ügyfelek esetében Takarékszövetkezetünk köteles szolgáltatásait korlátozni!
A hatékony együttműködés és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a következő linkre kattintva részletes tájékoztatónkat: https://www.deltakarek.hu/atvilagitas

Köszönettel:
Dél TAKARÉK Szövetkezet”
 1. Kezdőlap
 2. Vállalkozás
 3. Faktoring
 4. Faktorálás, követelésengedményezés

Faktorálás, követelésengedményezés

Segítséget nyújtunk belföldi szállításaiból / szolgáltatásaiból eredő, rövid lejáratú követeléseihez.

ENGEDMÉNYEZŐ LEHET: 


a devizabelföldinek minősülő, Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet, gazdasági társaság, ha:

 • minimum egy lezárt gazdasági év letéti mérlegével rendelkezik, 
 • saját tőkéje nem alacsonyabb, mint a jegyzett tőke összege,
 • nem áll csőd, felszámolás, végelszámolás alatt, 
 • aki ellen peres/végrehajtási eljárás nincs folyamatban,
 • nincs lejárt köztartozása, illetve halasztott fizetésű köztartozásáról érvényes megállapodással rendelkezik,
 • a Takarékszövetkezetnél pénzforgalmi fizetési számlával rendelkezik, vagy a kérelem benyújtásával egyidejűleg számlát nyit,
 • a Takarékszövetkezet nem írt le veszteséget a céggel, vagy tulajdonosaival szemben.

 

KÖTELEZETT LEHET AZ, AKIRŐL:

 

 • a Takarékszövetkezetnek értékelhető, minősítésére alkalmas információ rendelkezésére áll,
 • legalább két lezárt gazdasági év letéti mérlegével rendelkezik, 
 • saját tőkéje nem alacsonyabb, mint a jegyzett tőke összege,
 • nem áll csőd, felszámolás, végelszámolás alatt, végrehajtási eljárás ellene nincs folyamatban,
 • engedményezővel szemben a kötelezettnek nincs lejárt tartozása.

 

FAKTORÁLÁSBÓL KIZÁRT:

 

 • nem fogadható el kötelezettként: 

 

 • az egyéni vállalkozó,
 • az a kötelezett, aki az engedményezővel azonos tulajdonosi körhöz tartozik, vagy amennyiben kétirányú szállítói-vevői kereskedelmi kapcsolatban állnak egymással,
 • ellenkező kockázati döntés hiányában, akiről a minősítéséhez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre,

 

 • lejárt, vitatott, peresített, értékpapírban megtestesülő, valamint elévült követelés nem vásárolható meg, 
 • olyan számla, amelyen fizetési módként váltót jelöltek meg,
 • olyan követelés, amelynek alapjául szolgáló jogszabály kizárja az engedményezés lehetőségét.

 

FAKTORÁLÁSRA FELAJÁNLOTT KÖVETELÉS JELLEGE ÉS MÉRTÉKE: 


Olyan rövidlejáratú követelés faktorálható, amely termékértékesítésből, illetve szolgáltatás nyújtásából, vagy szállításból eredő, kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelést jelentő, beszámítási jog alapján nem módosítható ellenértékre szól. Egyéb járulékos jellegű, szerződést erősítő követelések (pl. kamat, késedelmi kamat, kötbér, stb.) nem faktorálhatók.

 

A faktorálás alapja a számla bruttó értéke. A számla bruttó összegének, illetve a számlánkénti követelésnek maximum 80 %-a kerülhet faktoring címén finanszírozásra.

 

A faktorált követelés minimuma: 1.000.000,- Ft bruttó összeg kötelezettenként. A minősítéshez szükséges minden adat rendelkezésre kell álljon.


A FAKTORÁLÁS FUTAMIDEJE:


A faktorált számla esedékessége: minimum 15, maximum 120 nap. A keretszerződés maximális rendelkezésre tartási ideje: 12 hónap.

 

A FAKTORÁLÁS DÍJA, KÖLTSÉGE:


A faktoráláshoz kapcsolódóan Takarékszövetkezet hitelbírálati díjat, faktoring kamatot, faktoring kezelési költséget, illetve határidőn túli teljesítés esetén késedelmi kamatot számít fel.

 

Hitelbírálati díj: Felszámítandó a mindenkori Hirdetmény szerint, esedékes a keretszerződés megkötésekor.

 

Faktoring kamat: a megelőlegezett összegre vetítve, a megelőlegezett összeg folyósítása és a számla ellenértékének vevő általi kiegyenlítése közötti időszakra kerül felszámításra. Mértéke függ az ügyfél minősítésétől és a futamidőtől.

 

Faktoring díj: A bruttó számlaérték alapulvételével Takarékszövetkezet mindenkori Hirdetménye szerint.

 

Késedelmi kamat: Késedelmes teljesítés esetén kerül felszámításra. A késedelmi kamat mértéke a Takarékszövetkezet mindenkori Hirdetménye szerint kerül meghatározásra.

 

A FAKTORÁLT KÖVETELÉS FEDEZET JELLEGŰ BIZTOSÍTÉKAI:

 

 • a Takarékszövetkezetet megilletik mindazok a jogok, amelyek az engedményezett követelés alapügyletét jelentő jogügyletből az engedményezés időpontjáig az engedményezőt megillették,
 • az engedményezővel szemben fennálló visszkereseti jog (az engedményezőt minden esetben visszafizetési kötelezettség terheli a kapott hitel teljes összege, és annak kamata tekintetében – az engedményezett követelés ellenében –, amennyiben a kötelezett határidőben történő teljesítése elmarad),
 • a faktorálás tényének faktor-kötelezettenkénti rögzítése a Hitelbiztosítéki Nyilvántartási Rendszerben,
 • beszedési megbízás teljesítésére adott felhatalmazás az engedményező összes pénzforgalmi fizetési számlájára vonatkozóan.

 

A FAKTORÁLÁS EGYÉB FELTÉTELRENDSZERE:

 

 • Amennyiben a kötelezettről nem áll rendelkezésre, vagy nem szerezhető be gazdálkodási adat (legalább két lezárt üzleti évre vonatkozóan), a Takarékszövetkezet faktorálást nem végez. 
 • Az engedményező felel a követelések valódiságáért és azok behajthatóságáért.
 • A megvásárolt követelésnek az engedményező tevékenységéhez kell kötődnie.
 • Eseti a faktorálás, ha a faktorálás tárgya egyetlen követelés/számla ellenértéke, amely egy meghatározott időpontban teljesítendő.
 • Keretszerződés akkor kötendő, amennyiben az engedményező valamely kötelezettjével szemben egy meghatározott időszak alatt különböző időpontokban keletkező követeléseinek folyamatos engedményezése történik. A keretszerződés futamideje alatt az engedményező és a kötelezett személye nem változik. A keret igénybe vétele a rendelkezésre tartási időn belül rulirozó jellegű.
 • A követelés engedményezése nem érinti az engedményező ÁFA bevallási, fizetési kötelezettségét, az továbbra is az engedményezőt terheli.
 • A faktorálás nyílt formában történik, tehát a Kötelezettet ki kell értesíteni a faktorálás tényéről. Ettől eltérni nem lehet.


A FAKTORÁLÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK, KÉRELEM BENYÚJTÁSA:

 

 • eredeti számla,
 • a követelések alapjául szolgáló – engedményező és kötelezett között létrejött – eredeti szerződés, megállapodás, megrendelés,
 • leigazolt szállítólevél, fuvarlevél,
 • leigazolt munkavégzési lap,
 • a kötelezett (vevő) átvételi elismervénye,
 • minőségi bizonyítvány,
 • átadás-átvételi jegyzőkönyv, stb., illetve a felek közötti szerződésben előírt, a teljesítést igazoló egyéb dokumentumok,
 • 30 napnál nem régebbi cégkivonat,
 • 30 napnál nem régebbi Együttes NAV igazolás (nem szükséges, amennyiben az ügyfél a NAV Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban szerepel),
 • adósminősítéshez szükséges dokumentumok.

 

A faktorálást igénylő engedményezőnek a hitelkérelmet, ahhoz a fent felsorolt dokumentumokat, illetve saját és a kötelezett adósminősítésének elvégzéséhez szükséges – a hitelkérelem mellékleteként igényelt – dokumentumokat kell benyújtani.

Csatolt dokumentumok: